ΔΙΑΘΗΚΕΣ – ΝΟΜΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

ΔΙΑΘΗΚΗ Κατερίνη

ΔΙΑΘΗΚΕΣ – ΝΟΜΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

Η ΔΙΑΘΗΚΗ είναι δικαιοπραξία . Ο Νόμος προβλέπει έγγραφο τύπο για την σύνταξη της.

ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΔΙΑΘΗΚΩΝ :

  • Α) Κοινές ( δημόσια, ιδιόγραφη και μυστική)
  • Β) έκτακτες ( σε πλοίο, σε εκστρατεία, και σε αποκλεισμό)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

Συντάσσεται ενώπιον του Συμβολαιογράφου και φυλάσσεται στο αρχείο του μέχρι την δημοσίευση της. Κατά την σύνταξη της είναι παρόντες τρεις μάρτυρες. Εχει αυξημένη αποδεικτική δύναμη .

ΙΔΙΟΓΡΑΦΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

Γράφεται ολόκληρη με το χέρι του Διαθέτη. Χρονολογείται και υπογράφεται από αυτόν . Από την χρονολογία πρέπει να προκύπτει η ημέρα, ο μήνας και το έτος . Είναι μυστική και χωρίς δαπάνες .

ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

Κατατίθεται στον Συμβολαιογράφο ενώπιον τριών μαρτύρων , έγγραφο από τον διαθέτη ( κλειστό σε φάκελο) , δηλώνοντας προφορικά ότι περιέχει την τελευταία του βούληση.

ΕΚΤΑΚΤΕΣ

: Σε πλοίο, σε εκστρατεία, και σε αποκλεισμό . Η έκτακτη διαθήκη έχει χρονικό όριο ισχύος , και αν εκλείψουν οι έκτακτες περιστάσεις που δικαιολογούσαν την σύνταξη και ο διαθέτης ζει τότε με την πάροδο τριών μηνών , χάνει την ισχύ της .

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΡΟΣ ΤΗΣ ΙΔΙΟΓΡΑΦΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

Απαραίτητο στοιχειό για το κύρος της είναι η ιδιόχειρη γραφή , η χρονολογία και η υπογραφή . Είναι λοιπόν ένα ιδιωτικό έγγραφο . Πρέπει ολόκληρη να γραφεί από το χέρι του διαθέτη. Αυτονόητο είναι ότι όποιος δεν ξέρει να γράφει δεν μπορεί να συντάξει διαθήκη Όσον αφορά την χρονολογία πρέπει να υπάρχει η ένδειξη ημέρας , του μήνα , και του έτους συντάξεως της διαθήκης είτε αριθμητικώς είτε ολογράφως ή και τα δύο , από το χέρι του διαθέτη. Στο τέλος του κειμένου της διαθήκης θα πρέπει να υπάρχει η υπογραφή του διαθέτη καθώς και το ονοματεπώνυμο του . Η ιδιόγραφη διαθήκη μπορεί να δημοσιευτεί μόνο ή και να κηρυχθεί κυρία .Συνέπεια της κηρύξεως αυτής ως κυρίας είναι τεκμαίρεται γνήσια , αν επί πέντε χρόνια από την δημοσίευσης δεν αμφισβητήθηκε η γνησιότητας της .
Δημόσια Διαθήκη έχουμε όταν ο διαθέτης δηλώνει την τελευταία του βούληση ενώπιον του συμβολαιογράφου , με την παρουσία τριών μαρτύρων . Απαραίτητη προϋποθέσει είναι ο διαθέτης να έχει την ικανότητα συντάξεως δημόσιας διαθήκης . Κατά την σύνταξη της απαγορεύεται η παρουσία άλλων προσώπων πλην των ανωτέρω αναφερόμενων . Επίσης ο νόμος απαγορεύει την σύνταξη δημόσιας διαθήκης από κωφάλαλο . Τελικά η δημόσια διαθήκη , ως συμβολαιογραφικό έγγραφο αποτελεί δημόσιο έγγραφο και τίτλο εκτελεστό .
Μυστική διαθήκη έχουμε όταν ο διαθέτης εγχειρίζει στο συμβολαιογράφο έγγραφο με δήλωση ότι το έγγραφο αυτό περιέχει την τελευταία του βούληση και ο συμβολαιογράφος συντάσσει και βεβαιώνει την πράξη για το παραπάνω έγγραφο . Πρέπει και αυτή να φέρει την υπογραφή του διαθέτη.

Λέγοντας δημοσίευση της διαθήκης , εννοούμε την επίσημη γνωστοποίηση του περιεχομένου της διαθήκης από το αρμόδιο δικαστήριο .Για να γίνει η δημοσίευση της διαθήκης πρέπει να πεθάνει ο διαθέτης ή να έχει κηρυχθεί άφαντος .
Η διαθήκη ανακαλείται , μετά την σχετική δήλωση του διαθέτη σε μεταγενέστερη διαθήκη .

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΗΚΕΣ

Εάν θέλετε να συντάξετε κάποια διαθήκη ή εάν θέλετε να λύσετε κάποιο νομικό πρόβλημα με κάποια διαθήκη, τότε το δικηγορικό μας γραφείο στην ΚΑΤΕΡΙΝΗ είναι έτοιμο να σας εξυπηρετήσει. Η εμπειρία μας σε προβλήματα διαθηκών είναι πάρα πολύ μεγάλη και βάση αυτής είμαστε έτοιμοι σαν δικηγόροι να σας προτείνουμε λύση στο νομικό σας πρόβλημα.