ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Ψηφίστηκε ο Ν. 4800/2021 « Μεταρρυθμίσεις αναφορικά με τις σχέσεις γονέων και τέκνων , άλλα ζητήματα Οικογενειακού Δικαίου και λοιπές επείγουσες Διατάξεις» .

Για πρώτη φορά μετά από το 1983 αντικαθίστανται διατάξεις 13 άρθρων του Α.Κ . Οι νέες ρυθμίσεις οι οποίες εφαρμόζονται και στις εκκρεμείς υποθέσεις, για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί ακόμη αμετάκλητη Δικαστική απόφαση.

Ο παραπάνω Νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του βέλτιστου συμφέροντος του τέκνου με την ενεργή παρουσία και των δυο γονέων κατά το στάδιο της ανατροφής του.

Οι αλλαγές είναι οι ακόλουθες :

ΑΡΘΡΟ  1441 ΑΚ : «ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ» εισάγεται επιπλέον και η κοινή ψηφιακή δήλωση για να λύσουν το γάμο τους , η οποία υποβάλλεται από αυτούς με την ψηφιακή σύμπραξη πληρεξουσίου Δικηγόρου για κάθε ένα από αυτούς. Αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα εισάγεται με την κοινή ψηφιακή δήλωση στης παρ. 1 να ρυθμίζεται η κατανομή της Γονικής Μέριμνας και ιδίως η επιμέλεια των τέκνων ο τόπος διαμονής τους , ο γονέας με τον οποίο διαμένουν , η επικοινωνία τους με τον άλλο γονέα και η διατροφή τους . Η ανωτέρω  κοινή ψηφιακή δήλωση ισχύει για δυο τουλάχιστον έτη και παρατείνεται αυτοδικαίως. Δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των συζύγων εφόσον η κοινή δήλωση υποβάλλεται ψηφιακά.

ΑΡΘΡΟ 1511 ΑΚ : Στη δεύτερη παράγραφο αναφέρεται στο βέλτιστο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται ιδίως από την ουσιαστική συμμετοχή και των δυο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, καθώς επίσης και από την αποτροπή διάρρηξη των σχέσεων του με καθέναν από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του Δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του Δικαστηρίου συνεκτιμά παραμέτρους όπως την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με τις νόμιμες υποχρεώσεις του , Δικαστικές αποφάσεις , Εισαγγελικές διατάξεις και προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλον γονέα και αφορούν το τέκνο.

Στην παράγραφο 3 αναφέρεται ότι η απόφαση του Δικαστηρίου πρέπει να σέβεται την ισότητα μεταξύ των γονέων και να μην κάνει διακρίσεις εξαιτίας ιδίως του φύλου του σεξουαλικού προσανατολισμού, της φυλής , της γλώσσας , της Θρησκείας, των Πολιτικών  ή όποιων άλλων πεποιθήσεων , της Ιθαγένειας ,της Εθνικής ή Κοινωνικής προέλευσης ή της περιουσίας.

Στην παράγραφο τέσσερα αναφέρεται ότι ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται και να συνεκτιμάται η γνώμη του , πριν από κάθε απόφαση σχετική με την γονική μέριμνα και τα συμφέροντα του.

ΑΡΘΡΟ 1514 ΑΚ : Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513 ΑΚ  οι γονείς μπορούν με έγγραφο βεβαίας χρονολογίας να ρυθμίσουν διαφορετικά την κατανομή της γονικής μέριμνας, ιδίως να αναθέσουν την άσκηση της στον έναν από αυτούς, και να καθορίσουν τον τόπο κατοικίας του τέκνου τους, τον γονέα με τον οποίο θα διαμένει, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας με τον άλλο γονέα. Το ανωτέρω έγγραφο ισχύει τουλάχιστον για δυο έτη.

Στην παράγραφο 2 αναφέρεται ότι αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας κλπ καθένας από τους γονείς προσφεύγει σε διαμεσολάβηση, εξαιρουμένων των περιπτώσεων ενδοοικογενειακής βίας . Αν διαφωνούν αποφασίζει το Δικαστήριο .

Στην  παράγραφο 4 αναφέρεται ότι το Δικαστήριο μπορεί α) Να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων β) να διατάξει πραγματογνωμοσύνη γ) να διατάξει Διαμεσολάβηση . Για την λήψη της απόφασης το Δικαστήριο λαμβάνει υπόψη τους δεσμούς του τέκνου με τους γονείς του και τους αδελφούς του.

ΑΡΘΡΟ 1519 ΑΚ : Για την μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς.

ΑΡΘΡΟ 1520 ΑΚ : Ο Γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση κατά το δυνατό ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με το γονέα με τον οποίο δεν διαμένει τεκμαίρεται στο 1/3 του συνολικού χρόνου , εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας . Όταν συντρέχει περίπτωση κακής η καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας ο άλλος γονέας μπορεί να ζητήσει από το Δικαστήριο την μεταρρύθμιση αυτής. 

Απαραίτητη προϋπόθεση  για να εφαρμοστούν οι παραπάνω καινοτόμες διατάξεις είναι το επίπεδο σχέσεων μεταξύ των πρώην συζύγων σε συνάρτηση με την γεωγραφική απόσταση τους μετά το διαζύγιο .