ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ

ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ

ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ

Όλο και περισσότερα ακίνητα πλειστηριάζονται λόγω των κόκκινων δανείων στις Τράπεζες. Πλέον δεν υφίσταται ο Νόμος για τα υπερχρεωμένα Νοικοκυριά και για να προστατέψει ένας οφειλέτης τη πρώτη κατοικία του πρέπει

  1. να υπαχθεί στον εξωδικαστικό μηχανισμό , ο οποίος όμως στην πράξη είναι ιδιαίτερα αργός και αναποτελεσματικός
  2. να προβεί στην έκδοση της βεβαίωσης ευάλωτου οφειλέτη εφόσον πληρεί τις προϋποθέσεις και
  3. να ασκήσει ανακοπή κατά των αποφάσεων που εκδίδονται εναντίον του.

Το γραφείο μας συνέταξε Ανακοπή κατά δ/γης Πληρωμής Εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων κατά το Νόμο 4354/2015 που στρεφόταν κατά του αρχικού οφειλέτη και των εγγυητών έχοντας καταγγείλει τη σύμβαση στεγαστικού δανείου και απαιτώντας να καταβληθεί το εναπομείναν ληξιπρόθεσμο ποσό. Η ανακοπή του άρθρου 632 Κ.Πολ.Δ με σώρευση και του 933 Κ.Πολ.Δ στηρίχτηκε στο γεγονός ότι ο αρχικός οφειλέτης είχε αποβιώσει και είχε ακολουθηθεί η διαδικασία νομιμοποίησης από τους κληρονόμους του , το γνώριζε δηλ. η Τράπεζα η οποία όταν μεταβίβασε την απαίτηση στην εταιρεία Διαχείρισης δεν το έλαβε υπόψη της. Με αποτέλεσμα να εκδοθεί διαταγή πληρωμής σε θανόντα οφειλέτη . Την ανακοπή άσκησαν οι κληρονόμοι του θανόντα και οι εγγυητές. Επιπρόσθετα η απαίτηση στην οποία είχε στηριχθεί η διαταγή Πληρωμής δεν ήταν εκκαθαρισμένη. Και η απόφαση δέχθηκε ότι ο ανατοκισμός του ποσού της εισφοράς του Ν. 128/1975 επιτρέπεται μόνο επί των καθυστερούμενων τόκων και όχι επί των φόρων εισφορών η άλλων προμηθειών.

Η άνω διαταγή πληρωμής ακυρώθηκε για όλους τους παραπάνω αναφερόμενους λόγους .